Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zaagfabriek

bijlage: belangrijk om te weten over massief hout

Tot stand gekomen op 28 mei 2018.

Zaagfabriek, gevestigd aan de Utrechtsestraatweg 194, 3911 TX RHENEN ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 76413748.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Zaagfabriek:
Zaagfabriek, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 76413748.

Bedrijf: 
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: 
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: 
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zaagfabriek voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: 
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Zaagfabriek en de wederpartij.

Product: 
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Zaagfabriek.

Maatwerk:

Producten die niet zijn geprefabriceerd, maar door Zaagfabriek worden vervaardigd en/of ontwikkeld op basis van verstrekte specificaties, richtlijnen en wensen van de Wederpartij.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.


Artikel 1     Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Zaagfabriek en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zaagfabriek, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Zaagfabriek en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Zaagfabriek zijn overeengekomen.

Indien Zaagfabriek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zaagfabriek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2     Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Zaagfabriek zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Zaagfabriek zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Zaagfabriek kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Zaagfabriek daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zaagfabriek anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Zaagfabriek niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3     Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Zaagfabriek.

Artikel 4     Beëindiging overeenkomst

Zaagfabriek en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Zaagfabriek als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 5     Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6     Maten en kwaliteiten hout
Met inachtneming van hetgeen in de offerte en/of Overeenkomst en een daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dient het te leveren Product met betrekking tot maten, specificaties, materialen, hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de offerte en/of Overeenkomst is vermeld.

De monsters of modellen, die door Zaagfabriek ter beschikking zijn gesteld of verstrekt, zijn puur indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven maten. Zaagfabriek waarborgt de door de Wederpartij op gegeven maten, kwaliteiten en specificaties.

Zaagfabriek kan van de door de Wederpartij opgegeven maten, kwaliteiten en specificaties afwijken ten gevolge van de fysieke eigenschappen van het hout. Afwijkingen van de maten is mogelijk tot maximum 5%.

Zaagfabriek is nimmer verantwoordelijk voor de natuurlijke kleurverschillen, verschil in nerven, defecten en tekening als gevolg van het gebruik van verschillende bomen. De Wederpartij begrijpt en behoort te begrijpen dat hout een natuurproduct is waarbij elke plank/ boom verschillend is. De Wederpartij begrijpt of behoort te begrijpen dat wanneer de Wederpartij een tweede product aanschaft, er tussen beide producten uit dezelfde houtsoort een verschil in kleur, defecten, nerven en tekening kan bestaan. Deze verschillen vallen niet onder de verstrekte garantie.

Het hout kan oude wormgaatjes hebben. Het door Zaagfabriek gebruikte hout is KD (kiln dried; oven gedroogd). Wormgaatjes worden opgevuld. Er zitten geen levende houtwormen in het hout.

Hout heeft een zichtkant en een onderkant. Altijd wordt de bovenkant en onderkant afgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de onderkant niet dezelfde finesse heeft als de zichtkant.

Bij het kleuren van bladen wordt de onderkant met kleurolie afgewerkt. Deze olie wordt Heavy Duty olie (Festool Surfix) genoemd, dit zorgt er weer voor dat de onderkant niet dezelfde finesse heeft als de zichtkant. De zichtkant wordt afgewerkt met kleurolie.

Het door Zaagfabriek geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Zaagfabriek geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 7     Het in loon bewerken van hout
Onder bewerken wordt verstaan het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout of vervangende materialen. Wederpartij moet de te bewerken zaken op overeengekomen wijze en op overeengekomen tijdstip en locatie gereed hebben. Indien de zaken niet op tijd en/of niet juist worden gereed gesteld is de bewerker gerechtigd, hetzij de terugleveringstijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen heeft Zaagfabriek recht op vergoeding van de door hem geleden schade en van winstderving.

Zaagfabriek is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te bewerken zaken, behoudens grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel.

Zaagfabriek verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico.

Artikel 8     Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Zaagfabriek de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zaagfabriek zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Zaagfabriek de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Zaagfabriek daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Zaagfabriek proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Zaagfabriek zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zaagfabriek kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Zaagfabriek zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9     Annulering overeenkomst
De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

 • 1 werkdagen voor aanvang 100% van het honorarium te voldoen;
 • 2 werkdagen voor aanvang 75 % van het honorarium te voldoen;
 • 5 werkdagen voor aanvang 25% van het honorarium te voldoen.

In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 10   Uitvoering overeenkomst
Zaagfabriek zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Zaagfabriek heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Zaagfabriek heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zaagfabriek het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Zaagfabriek niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zaagfabriek het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Zaagfabriek.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Zaagfabriek het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11   Oplevering en onderzoek 
De Wederpartij gehouden deze na oplevering binnen één week te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Gebreken en tekorten behoort de Wederpartij binnen drie werkdagen na ontdekking ervan aan Zaagfabriek te melden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Zaagfabriek gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Indien de Wederpartij een gebrek of tekort meldt, dan zal Zaagfabriek er voor inspannen dit gebrek of tekort uiterlijk binnen 14 dagen weg te nemen.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Zaagfabriek binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Artikel 12   Prijzen en tarieven
Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Zaagfabriek.

Van alle bijkomende kosten zal Zaagfabriek tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 13   Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien Zaagfabriek bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Zaagfabriek gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Zaagfabriek het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Zaagfabriek rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Zaagfabriek alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Zaagfabriek zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Zaagfabriek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 14   Levering
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats af Zaagfabriek of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Zaagfabriek de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 15   Leverings – en uitvoeringstermijnen
De levering en uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden binnen 5-6 werkweken tenzij anders besproken.

Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Zaagfabriek gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Zaagfabriek heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Zaagfabriek schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Zaagfabriek alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Zaagfabriek zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Zaagfabriek binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16   Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Zaagfabriek.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17   Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Zaagfabriek.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 18   Opslag

Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal Zaagfabriek, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.

De Wederpartij is verplicht aan Zaagfabriek de opslagkosten volgens het bij Zaagfabriek gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 19   Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Zaagfabriek aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem, pinautomaat of factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen [aantal dagen] na de factuurdatum, op een door Zaagfabriek aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Zaagfabriek is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Zaagfabriek en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van de afgesproken dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Zaagfabriek en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Zaagfabriek onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20   Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zaagfabriek, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van vijftien procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zaagfabriek, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Zaagfabriek pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Zaagfabriek de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 21   Eigendomsvoorbehoud
Alle door Zaagfabriek in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zaagfabriek totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 22   Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Zaagfabriek het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Zaagfabriek bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Zaagfabriek omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Zaagfabriek kan worden gevergd.

Zaagfabriek behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23   Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zaagfabriek bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Zaagfabriek bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Zaagfabriek omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Zaagfabriek kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zaagfabriek kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ingeval van maatwerk is het niet mogelijk om de Overeenkomst te ontbinden. In geval van gebreken of eventuele fouten heeft de Wederpartij, afhankelijk van de omstandigheden wel recht op herstel of reparatie.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zaagfabriek op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Zaagfabriek de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zaagfabriek niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Zaagfabriek geleden schade.

Artikel 24   Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Zaagfabriek of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zaagfabriek geen invloed kan uitoefenen en waardoor Zaagfabriek niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Zaagfabriek in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Zaagfabriek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zaagfabriek zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Zaagfabriek als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Zaagfabriek zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Zaagfabriek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zaagfabriek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 25   Garanties
Zaagfabriek garandeert alleen producten die door Zaagfabriek worden afgewerkt. Garantie vervalt indien hout niet door Zaagfabriek is afgewerkt.

Zaagfabriek geeft geen garantie voor bevestigingen die Zaagfabriek niet heeft opgehangen/geschroefd/e.d.. Dit is bijvoorbeeld bij ophangen mede afhankelijk omdat het afhankelijk is van de kwaliteit van de muur. Daarbij spelen het gebruikte gereedschap en deskundigheid van de koper een belangrijke rol bij alle type bevestigingen die niet door Zaagfabriek zijn gemonteerd/bevestigd/opgehangen. Dit geldt ook wanneer de onderstellen/frames/bevestigingsmaterialen/e.d. elders gekocht worden en niet worden aangepast voor de werking van het hout. Wanneer de onderstellen/frames/bevestigingsmaterialen/e.d. niet worden afgewerkt met een blanke lak of coating, bestaat de kans op verkleuring van het hout. Zaagfabriek is hier nimmer voor verantwoordelijk. Onderstellen/ frames dienen voldoende ondersteuning te bieden i.v.m. kans op doorbuigen.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Zaagfabriek garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Zaagfabriek garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Zaagfabriek garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van drie maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Ten aanzien van Diensten geldt de garantie, voor een periode van drie maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Zaagfabriek, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Zaagfabriek in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zaagfabriek geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden, kwaliteit van extern aangeschafte olie, lak, hardwax om het hout mee te beschermen, intensiteit van deze zelf geïnitieerde afwerking van het hout. Voor eventuele gevolgen van deze omstandigheden kan Zaagfabriek niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 26   Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Zaagfabriek is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Zaagfabriek.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–        materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

–        redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–        redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–        redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Zaagfabriek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Zaagfabriek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zaagfabriek is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zaagfabriek kenbaar behoorde te zijn.

Hout is een natuurproduct dat onder invloed van temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid kan werken. Zaagfabriek is derhalve nimmer aansprakelijk voor scheurvorming, uitzetting of krimping ten gevolge van wijzigingen in temperatuur en/of de luchtvochtigheid.

Zaagfabriek is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Zaagfabriek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zaagfabriek beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Zaagfabriek aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Zaagfabriek overeenkomstig de verzekering draagt.

Zaagfabriek is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Zaagfabriek ingeschakelde derden.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Zaagfabriek aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Zaagfabriek te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Zaagfabriek vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 27   Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Zaagfabriek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Zaagfabriek door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Zaagfabriek zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zaagfabriek en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 28   Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Zaagfabriek en de door Zaagfabriek (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Zaagfabriek ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 29   Intellectuele eigendom

Zaagfabriek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Zaagfabriek behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30   Geheimhouding

Zowel Zaagfabriek als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartij en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 31   Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Zaagfabriek verstrekt, zal Zaagfabriek zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Zaagfabriek handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Zaagfabriek zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van onze website kan Zaagfabriek informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Zaagfabriek verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Zaagfabriek mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Zaagfabriek niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Zaagfabriek mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke en specifieke doeleinden.

Zaagfabriek zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Zaagfabriek gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Zaagfabriek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zaagfabriek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Zaagfabriek de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Zaagfabriek behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Zaagfabriek behoudt zich het recht voor het gebruiken van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal van geleverde producten (meubels, hout, accessoires en andere producten) gemaakt in de omgeving van Wederpartij te gebruiken voor promotiedoeleinden. De door Zaagfabriek gemaakte foto’s zijn en blijven eigendom van Zaagfabriek.

Artikel 32   Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 33   Wijziging algemene voorwaarden

Zaagfabriek heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Zaagfabriek zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 34   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zaagfabriek partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 35   Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 76413748.